Návod k obsluze skákacího hradu

23.12.2020

Návod k obsluze skákacího hradu

Je nutné aby:

 1. Byl trvalý dohled nad skákacím hradem (viz. "Dohled")
 2. Skákací hrady nejsou určeny pro komerční účely!
 3. Uživatelé byli vpuštěni do nafukovacího zařízení řízeným a bezpečným způsobem
 4. Byla vymezena maximální výška uživatele podle výšky skákacího hradu 90-150 cm, minimální věk uživatele je 3 roky a maximální věk uživatele 10 let a 50 kg/1 dítě 
 5. Byl omezen maximální počet uživatelů (u velkého: 4-5 dětí, a malého: 2-3 děti), kteří mohou být v zařízení současně podle počtu daného konstrukcí
 6. Uživatelé odložili obuv
 7. Uživatelé odložili tvrdé, ostré nebo nebezpečné předměty
 8. Uživatelé pokud možno odložili brýle
 9. Bylo zakázáno jíst, pít a žvýkat žvýkačky
 10. Bylo zakázáno v jejím okolí manipulovat s otevřených ohněm. Neumisťujte jej v blízkosti žhavých předmětů nebo topných těles.
 11. Bylo uživatelům zakázáno šplhání nebo zavěšování na ochranných stěnách
 12. Byly zakázány kotrmelce a jiné drsné hry
 13. Obsluhující osoba a/nebo asistenti neustále sledovali činnosti v nafukovacím zařízení
 14. Obsluhující osoba a/nebo asistenti oddělovali větší, divočejší uživatele od menších uživatelů
 15. Dodržet volný prostor u vstupu do skákacího hradu. V tomto prostoru se nesmí vyskytovat lavičky, židle a podobné pevné předměty.

Postup v případě mimořádných okolností nebo nehody:

 1. Při větru silnějším jak 8 m/s vyzvat všechny uživatele, aby opustili, nafukovalo. Vypnout skákací hrad vytažením ze zásuvky. Hrozí převrácení skákacího hradu
 2. V případě deště ihned vyzvat všechny uživatele k opuštění skákacího hradu a skákací hrad vyfouknout. Zajistit el. součásti proti vlhku a vypnout přívod el. energie. Ve chvíli kdy přestane pršet je nutné skákací hrad vytřít a po té, je možné jej nadále využívat.
 3. V případě nehody některého z uživatelů, je třeba zajistit volnou cestu ven ze skákacího hradu zraněnému uživateli. Vyhledat rodiče popř. zákonného zástupce. 
 4. Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie např. z důvodu vypadení pojistek, je nutné vyzvat všechny uživatele, aby ihned opustili skákací hrad.

Dohled

 1. Nafukovací zařízení se nesmí používat bez dohledu.
 2. Pokud je nafukovací bez obsluhy, musí být vyfouknuté a zdroj energie musí být odpojen.
 3. Nájemník musí stanovit počet a vhodnost dohlížejících osob nutných k bezpečné obsluze nafukovacího zařízení s ohledem na maximální počet uživatelů uvedených na nafukovacím zařízení, věk uživatelů, prostředí, ve kterém se nafukovací zařízení bude používat a na informace poskytnuté výrobcem nebo dodavatelem. Dohlížejícími osobami jsou jedna obsluhující osoba a tolik asistentů, kolik stanovil nájemník. 
 4. Na vlastní nebezpečí (za děti zodpovídají dohlížející rodiče)

Běžná kontrola

 1. Nájemník musí provádět běžnou kontrolu nebo pověřit osobu k provádění běžné kontroly.
 2. Běžná kontrola se musí provádět, jakmile je zařízení připraveno k použití, vždy před skutečným použitím. Musí se zkontrolovat zda:

 • Stanoviště je vhodné, musí být rozloženo na travnatém,rovném podkladu a plachtě bez kamínků a ostrých předmětů
 • Všechna ukotvení jsou bezpečně upevněná a na svém místě
 • Příslušenství je na místě (např. koberec na obuv)
 • V textilii nebo ve švech nejsou žádné závažné otvory nebo trhliny.
 • Vnitřní tlak vzduchu je dostatečný k tomu, aby vytvořil pevnou a bezpečnou oporu pro nohy
 • Se nevyskytují přístupné elektrické součásti a na kabelech nejsou místa opotřebení
 • Nejsou poškozené zásuvky, objímky, vypínače atd.
 • Připojovací hadice a dmychadlo jsou navzájem pevně spojeny
 • Veřejnost nesmí zařízení používat, dokud nejsou závady identifikované při běžné kontrole odstraněny.